Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Odredbama navedenog Zakona propisuju se načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i djelovanja tijela javne vlasti.
Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:
Dječji vrtić – Scuola dell’ infanzia Paperino

M.Laginje 6
52440 Poreč – Parenzo
Zahtjev se može predati u tajništvo Dječjeg vrtića  – Scuola dell’ infanzia Paperino ili putem elektronske pošte: segreteria.paperino@gmail.com

Usmeni zahtjev primiti će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom Ustanove u vremenu od 09,00-14,00 sati.

Službenik za informiranje:
Eva Mofardin, blagajnica
Tel: 052 422-441

Dječji vrtić – Scuola dell’ infanzia Paperino može uskratiti informaciju sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

                                                                                                   Ravnateljica

                                                                                                         Nataša Musizza

Zahtjev za pristup informacijama

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/Zahtjev-za-pristup-informacijama.pdf

Odluka o određivanju službenika za informiranje

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2023/02/Sluzbenik-za-informiranje_002.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Katalog informacija Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia Paperino

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/katalog-informacija-2020.pdf

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.g.

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/Izvješće-2019..pdf

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJA

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2024/01/Kriteriji-za-odredivanje-visine-naknade-dostava-info..docx

  • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 85/15
  • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
  • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/1415/14