Dječji vrtić – Scuola dell infanzia PAPERINO Poreč – Parenzo korisnik je projekta JAVNA I DRUŠTVENA GRAĐEVINA – DJEČJI VRTIĆ (REKONSTRUKCIJA)“ u naselju DRAČEVAC. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.223.194,03 kn, a intenzitet potpore je 80% ukupnih prihvatljivih troškova. U sufinanciranom dijelu Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.
Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće javne građevine u Dračevcu te njezina prenamjena u dječji vrtić kvadrature 223,60 m2 koji se sastoji od dvije etaže: prizemlja s dvije grupe (jaslička i vrtićka) te kata na kojemu se nalaze popratne prostorije u funkciji dječjeg vrtića.
Navedeni projekt omogućit će da tridesetak djece iz prigradskih naselja pohađa novi talijanski dječji vrtić te će se također doprinijeti atraktivnosti samog naselja i rastu njegovog razvojnog potencijala, poboljšanju kvalitete života mještana, poticanju rasta i društveno-ekonomske održivosti. Osim navedenih ciljeva, provedbom projekta ostvarit će se i povećanje energetske učinkovitosti javne infrastrukture na području Grada Poreča-Parenzo.
Očekivani rezultati projekta predviđaju stvaranje kapaciteta za 30 polaznika dječjeg vrtića te povećanje zaposlenosti na području Grada Poreča-Parenzo stvaranjem sedam novih radnih mjesta.

Dječji vrtić – Scuola dell infanzia PAPERINO Poreč – Parenzo e’ utente del progetto di EDIFICI PUBBLICI E SOCIALI – SCUOLA DELL’INFANZIA (RICOSTRUZIONE) nel paese di MONSPINOSO. Il progetto e’ cofinanziato dai fondi europei dal Programma del sviluppo rurale 2014-2020. L’importo complessivo del progetto e’ pari a 3.223.194,03 kn, il supporto finanziario e’ pari al 80% delle spese complessive accettabili. Nel cofinanziamento l’Unione Europea partecipa con l’85% dell’ammontare, il rimanente la Repubblica di Croazia.

Con il progetto e’ prevvista la ricostruzione dell’edificio pubblico esistente a Monspinoso con la conversione in una scuola dell’infanzia con una metratura in m2 di 223,60 divisi in due piani: il pianterreno ha due gruppi (uno di nido ed uno d’asilo), il piano superiore sono situate delle stanze di sostegno e in funzione dell’asilo.

Il progetto consentira’ ad una trentina di bambini residenti nella zona periferica di frequentare il nuovo asilo italiano oltre ad aggiungere un punto d’attrativa al paese, incentivando l’aumento del potenziale di sviluppo, migliorando la qualita’ di vita dei paeseni, incendivando inoltre l’incremento socio-economico. Oltre ai citati traguardi, l’implementazione del progetto si aumentera’ l’efficienza energetica delle infrattuture pubbliche sul territorio della Citta’ di Parenzo.

I resultati attesi del progetto prevvedono la realizzazione di una capacita’ di 30 usufruttori dei servizi dell’asilo e l’incremento del numero dei lavoratori sull’area della Citta’ di Parenzo con l’apertura di sette nuovi posti di lavoro.